Gruntownia Centrum Dobrych szkoleń drama dla dzieci

Moduł 5 Rozczarowanie

Dzień dobry! Witam się w kursie dla rodziców w ramach programu Poruszające Bajki o Emocjach

O rozczarowaniu. Wprowadzenie

Umiejętność czekania na swoją kolej u dzieci wynika ze zdolności do samokontroli. Jest ona tłumaczona jako umiejętność kontrolowania swoich emocji i zachowań. Rozwój samokontroli u dzieci przebiega etapami. Choć niektóre teorie rozwoju psychicznego dziecka mówią o tym, że etap egocentryzmu, czyli nieumiejętności przyjęcia innego niż swój punktu widzenia, wczucia się w stany mentalne innych osób, trwa nawet do 7. roku życia (por. koncepcja rozwoju intelektualnego J. Piageta), to jednak według badań, początków samokontroli można upatrywać już około 10. miesiąca życia. Najbardziej intensywny rozwój samokontroli zachowania można dostrzec około 3. roku życia dziecka. W tym okresie jest on wspomagany przez rozwój wiedzy o sobie samym, rozwój poczucia własnej wartości oraz dążenie do niezależności. 

Jednym z przejawów samokontroli jest cierpliwość, czyli umiejętność odraczania przyjemności (nagrody). Cierpliwość nie jest cechą wrodzoną, choć w pewnym stopniu zależy ona od osobowości i temperamentu. Dowiedziono także, że na gotowość do odraczania gratyfikacji ma wpływ stopień zaufania dziecka do osoby, która wymaga od niego oczekiwania. Niemniej jednak u młodszych trudności z oczekiwaniem mogą wynikać z tego, że nie są one przyzwyczajone do tego typu wymagań. Przez pierwsze lata swojego życia dziecko skupia na sobie całą uwagę rodziców i otoczenia. Rodzice niemal natychmiast reagują na każdy jego płacz, starając się zaspokoić jego potrzeby. Gdy więc wkracza w wiek przedszkolny, może okazać się, że nie ma doświadczeń na gruncie cierpliwości i musi się jej nauczyć. Ponadto w wieku przedszkolnym zaczyna rozwijać się u dziecka orientacja w czasie. Ujawnia się ona w uświadamianiu sobie kolejności występowania zdarzeń, umiejętności ich przewidywania, w ocenianiu czasu ich trwania, a także znajomości i używaniu konstrukcji specyficznych dla wyrażania relacji czasowych. Trzylatki dobrze rozumieją znaczenie słów „wczoraj” i „dzisiaj”, natomiast czterolatki różnicują „wczoraj”, „dzisiaj” i „jutro”. Pięciolatki i sześciolatki wykazują dobrą orientację praktyczną w zakresie relacji droga-prędkość-czas. Nie oznacza to jednak, że mają one pełną świadomość upływu czasu i rozumieją dobrze, co to znaczy „poczekać 5 minut”. W eksperymencie prowadzonym przez Waltera Mischela na Uniwersytecie Stanforda (tzw. Test Marshmallow)  dowiedziono, że poinformowanie dziecka o czasie oczekiwania (5 czy 15 minut) nie ma znaczenia, ponieważ dziecko w wieku 4-5 lat nie jest jeszcze w stanie zrozumieć takich różnic. I chociaż zwykle już 2–3 letnie dziecko będzie w stanie podporządkować się prośbie by „chwilę poczekało”, to jednak wynika to raczej z jego chęci do współpracy niż ze świadomości upływu czasu. 

U dziecka przeżywającego trudności w tym zakresie, problemy z samokontrolą często przybierają formę nieposłuszeństwa wobec rozsądnych poleceń wydawanych przez dorosłych, powszechnie akceptowanych reguł lub trudności w radzeniu sobie z gniewem. Są to potencjalnie poważne problemy, ponieważ dzieci, które stale przejawiają tego rodzaju zachowania, mają problemy z adaptacją do warunków szkolnych w późniejszym wieku i ostatecznie mogą pojawić się u nich zachowania przestępcze lub problemy emocjonalne. Jeśli dziecko ma opanować zadania rozwojowe w sferze samokontroli, musi być najpierw „kontrolowane z zewnątrz” przez rodziców i opiekunów (słuchać poleceń i przestrzegać reguł), a następnie stopniowo dojrzeć do „kontroli wewnętrznej” (radzenia sobie z silnymi emocjami i popędami). Warto podkreślić, że rozwój samokontroli zależy także od dobrych umiejętności społecznych i emocjonalnych. Dziecko, które uczy się, jak utrzymywać dobre relacje z innymi i wyrażać swoje uczucia, a ponadto wzrasta w atmosferze szacunku, dotrzymywania słowa i przestrzegania reguł w relacjach z dorosłymi, będzie przejawiać lepszą samokontrolę i większą gotowość do oczekiwania na nagrodę.

DZIECIĘCA INSTRUKCJA OBSŁUGI EMOCJI:

Jak uczyć dziecko cierpliwości?

Wskazówka

W rozwoju samokontroli i nauce cierpliwości ważna jest konsekwencja. Podstawowym zadaniem dla rodziców i opiekunów jest uświadomienie dziecku, że warto było czekać. Jeśli więc dziecko otrzymało od nas komunikat „Poczytam z Tobą książkę, gdy skończę wieszać pranie”, to właśnie tak powinniśmy postąpić. W innym przypadku zaufanie dziecka zostanie zachwiane, a tym samym przy następnej okazji może ono domagać się spełnienia swojej prośby natychmiast, co często jest odbierane jako przejaw niecierpliwości.  Inną ważną kompetencją będzie kształtowanie u dziecka poczucia upływu czasu. Warto w tym celu wykorzystać minutnik. Jeśli obiecaliśmy dziecku, że wyjdziemy na spacer za 15 minut, można na ten czas ustawić minutnik i zachęcić je do śledzenia upływu czasu. U młodszych dzieci, nie potrafiących liczyć lub nie mających świadomości liczby, nauka oczekiwania na nagrodę może opierać się na sekwencjach zdarzeń lub obiektów, np. „Gdy miniemy sklep, stację benzynową i przejedziemy przez duże skrzyżowanie, dojedziemy do cioci” lub „Będziesz mógł się pohuśtać, gdy skończy chłopiec w spodenkach w kratkę i dziewczynka w czerwonej bluzce, którzy stoją przed nami w kolejce”.

Tematyka warsztatów dla dzieci

Dyzio jest górnikiem. Na co dzień pracuje w kopalni, gdzie razem ze swoimi kolegami i koleżankami kopie tunele, szukając cennych kruszców – kamieni, soli, węgla. Praca w kopalni nie jest prosta i wymaga od górników przestrzegania panujących zasad. Aby wyjechać na powierzchnię, górnicy korzystają z wąskiej windy, do której może wejść tylko jedna osoba. Dlatego wszyscy ustawiają się w kolejce i spokojnie czekają na swoją kolej. Muszą dbać przy tym o porządek i kolejność, ponieważ nikt nie chciałby zostać na noc pod ziemią. Mimo tego Dyzio nie może wytrzymać i próbuje wejść do windy przed innymi górnikami.

4 grudnia wszyscy górnicy obchodzą swoje święto – Barbórkę. Tego dnia zakładają na siebie galowe mundury, czapki z kolorowymi pióropuszami i urządzają defilady, w czasie których maszerują przez miasto i grają na instrumentach swój hymn górniczy. Aby defilada się udała, Dyzio wraz z kolegami i koleżankami górnikami spotyka się przed Barbórką na próbach orkiestry, gdzie wszyscy ćwiczą grę na instrumentach. Dyzio ma swój ulubiony instrument, jednak tym razem dostał go ktoś inny. Będzie więc musiał uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż inni górnicy, którzy są przed nim, również poćwiczą grę na tym instrumencie. Czy uda mu się opanować swoją niecierpliwość? Jak tego dokona?

Podczas warsztatów dzieci:

  • poszerzają swój słownik uczuć (duma, wstyd, złość, frustracja, strach, radość)
  • trenują rozpoznawanie w/w emocji,
  • pokazują swoim ciałem i mimiką w/w emocje,
  • poznają metodę pracy (dramowa bajka),
  • pogłębiają swoją empatię, pomagając głównej bohaterce.
Kalimba wartościowe bajki dla dzieci

Uwaga!

Z naszego doświadczenia dzieci na pierwszych warsztatach na pytanie, co czuje dana osoba, używają określeń związanych z wyglądem i zachowaniem danej osoby. Np. mówiąc: czuje uśmiech, zamiast radość, albo czuje łzy, zamiast smutek.

Spróbuj:

Opisując swój dzień, spróbuj nazywać swoje emocje za pomocą właściwych słów. Pobierz listę emocji i zobacz, w jaki sposób możesz opowiedzieć o Twoim dzisiejszym dniu.

Pobierz listę uczuć

Zobacz kolejne moduły

Autorka całego zamieszania

Prowadząca

Nazywam się Marysia Maruszczyk i opowiadam bajki.

Podczas prowadzenia warsztatów dla pacjentów Centrum leczenia Nerwic dla Młodzieży zrozumiałam, że początek ich choroby ma miejsce dużo wcześniej. Pierwsze hospitalizacje na oddziałach psychiatrycznych doświadczali będąc w V-VI klasie Szkoły Podstawowej. Zatem problem istniał od dawna. Wtedy zrozumiałam, że można było im pomóc, dużo, dużo wcześniej. I od tamtego momentu zaczęłam opowiadać bajki ze zdwojoną siłą, a kieruję je głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ale kim dokładnie jestem? Absolwentką psychologii, trenerką umiejętności miękkich, specjalizuję się w metodzie dramy stosowanej (ang. applied drama). Ale co ważniejsze, jestem mamą i żoną. Mam szczęście wychowywać dwie córki (ur. 2016 i 2018). Najczęściej zatem jestem królewiczem, tudzież macochą. Czasami syrenką Morświną.

Chciałabym, aby moje dzieci żyły w świecie, który pełen jest akceptacji i szacunku. Wiem, że współnie możemy takie miejsce stworzyć.

Dlatego założyłam Gruntownię i wraz z zespołem prowadzimy program psychoedukacyjny Poruszające Bajki o Emocjach.